Informuję, że na cmentarzu parafialnym we Wróblowicach nie ma już nowych miejsc.

Dla tych parafian, którzy nie mają miejsca na cmentarzu po przodkach, będą w miarę potrzeb wykorzystywane do pochówku groby zaniedbane i nieopłacone od wielu lat, aż do czasu wykorzystania wszystkich takich miejsc.

Jeżeli ktoś wcześniej zarezerwował sobie miejsce po upływie 20 lat od pochowania zmarłego i opłacił je (dotyczy to tych, którzy to uczynili przed rokiem 2007), to proszę z dokumentem potwierdzającym opłatę zgłosić się w kancelarii w celu zaznaczenia tego faktu w bazie danych naszego cmentarza. Przed 2007 rokiem nie odnotowywano tych wpłat w księdze grobów. Jedynie wystawiano pokwitowania.

Od 6 lat tworzona jest baza danych naszego cmentarza i trzeba, aby była aktualna. W tej tworzonej bazie danych każdy grób czy grobowiec ma:
- swój numer określający gdzie się znajduje na cmentarzu,
- informację kto w grobie czy grobowcu spoczywa,
- potrzebna jest także informacja kto jest dysponentem danego grobu czy grobowca, po to by wiedzieć kto może decydować o pochowaniu w danym grobie czy grobowcu kolejnej osoby.

Jest to konieczne, by uniknąć nieporozumień jakie się pojawiają, gdy kilka osób rości sobie prawo do tego samego grobu czy grobowca.

Tylko ta osoba na którą wystawiony jest dokument potwierdzający opłatę jest dysponentem grobu czy grobowca.

Przekazanie prawa do dysponowania grobu czy grobowca komuś innemu musi być dokonane pisemnie przez dotychczasowego dysponenta (przez wypełnienie formularza) i potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Zarządca Cmentarza