Wróblowice leżą na terenie Pogórza Wielickiego, w bezpośredniej bliskości Krakowa. Ich rodowód sięga XV wieku, bowiem pierwsza wzmianka w Wróblowicach pochodzi z 1427 roku, a więc z czasów kiedy to w pobliskich Swoszowicach zaczęto wydobywać siarkę, będącą surowcem do wyrobu prochu strzelniczego.

Jan Długosz w opisie diecezji krakowskiej w 2. połowie XV w. podaje, iż wieś Wróblowice należała do Parafii św. Jakuba na Kazimierzu, która swoim zasięgiem obejmowała podówczas również: Swoszowice, Płaszów, Łagiewniki, Prokocim, Rżąkę, Wolę Duchacką, Borek, Kurdwanów i Podbrzezie. Zatem nie istniejący już dzisiaj kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (stał w rejonie ul. Skawińskiej, zburzony w 2. połowie XVIII w.) był macierzystym kościołem parafialnym Wróblowic.

Nieco później, "Liber Memorabilium" podaje, że od 1600 roku Wróblowice wespół ze Swoszowicami i Kurdwanowem pozostają pod zarządem krakowskiego kościoła Bożego Ciała, w którym obowiązki duszpasterskie sprawowali kanonicy regularni. Krakowscy augustianie obsługiwali stojącą nieopodal wróblowickiego dworu kaplicę, a później pierwotny drewniany kościół wzniesiony, prawdopodobnie, z końcem XVIII wieku.

W 1782 roku, na mocy dekretu cesarza Józefa II, Wróblowice przydzielone zostają do parafii kosocickiej, jednej z najstarszych w diecezji krakowskiej, od której odłączyły się dopiero w 1805 roku, kiedy to utworzono ekspozyturę.

Parafię we Wróblowicach erygowano dopiero 8 czerwca 1845 roku. W miejscu, gdzie stała stara drewniana kaplica (z obrazem Przemienienia Pańskiego w ołtarzu głównym), zbudowano w latach 1875-1881 kościół, ufundowany przez ks. Macieja Wieczorka, proboszcza nowo utworzonej parafii wróblowickiej.

Świątynię we Wróblowicach konsekrował 7 sierpnia 1881 roku bp Albin Dunajewski. Przy niej istniały i działały bractwa i stowarzyszenia kościelne o starym rodowodzie, m. in.: Apostolstwa Modlitwy (od 1882 roku), Drogi Krzyża (od 1879 roku), Bractwa Różańca Świętego (od 1900 roku), Towarzystwa Trzeźwości (od 1896 roku), Papieskiego Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary (od 1928 roku), Krucjaty Eucharystycznej (przed 1939 rokiem).

Kalendarium

1427 r.
Pierwsze pisane wzmianki w Wróblowicach

koniec XV w.
Wróblowice należą do parafii św. Jakuba Apostoła na krakowskim Kazimierzu

ok. 1600 r.
Obowiązki duszpasterskie we Wróblowicach sprawują krakowscy augustianie

1782 r.
Dekretem Cesarza Józefa II Wróblowice, Swoszowice, Kurdwanów i Wrząsowice przyłączono do parafii kosocickiej

1805 r.
Odłączenie Wróblowic od parafii kosocickiej, utworzenie ekspozytury

1821 r.
Do kościoła przybudowano dzwonnicę

1824 r.
Dziedzic Wróblowic, Jakub Leśniak, zrzeka się patronatu nad Swoszowicami

1845 r. - 8.VI.
Erygowanie parafii we Wróblowicach

1852 r.
Budowa plebanii

1875-1881 r.
Z fundacji ks. proboszcza Macieja Wieczorka, z pomocą właściciela Wrząsowic, barona Henryka Konopki, powstaje murowany kościół p.w. Przemienienia Pańskiego we Wróblowicach

1879 r.
Powstaje stowarzyszenie Drogi Krzyża

1881 r. - 7.VIII.
Konsekracja kościoła przez bp. Albina Dunajewskiego

1882 r.
Powstaje ołtarz główny wg projektu Romualda Łapczyńskiego, utworzenie Stowarzyszenia Apostolstwa i Modlitwy

1892 r.
Śmierć ks. proboszcza Macieja Wieczorka, fundatora i budowniczego kościoła

1896 r.
Przy kościele powstaje Towrzystwo Trzeźwości

1900 r.
Powstaje przykościelne Stowarzyszenia Żywego Różańca i Bractwo Różańca Świętego

początek XX w.
Z Wiednia sprowadzono Drogę Krzyżową, dar dla parafii Katarzyny Gawor ze Zbydniowic

1928 r.
Powstanie przykościelnego Papieskiego Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary

przed 1939 r.
Powstaje przy kościele Krucjata Eucharystyczna

1978 r.
Powstanie nowej plebanii, wybudowanej przez ks. Władysława Kajzera

1981 r.
Poświęcenie nowej organistówki, wybudowanej przez ks. Władysława Kajzera

lata 80-te
Budowa nowej kaplicy na cmentarzu grzebalnym przez ks. Władysława Kajzera

1989 r.
Proboszczem zostaje ks. Eugeniusz Sukiennik, przybyły ze Szczakowej, powstają schody do głównego i bocznego wejścia kościoła oraz ogrodzenie cmentarza grzebalnego

1993 r.
Odnowienie drewnianej dzwonnicy, wszystkich ołtarzy i ambony, powstaje nowy stół ołtarzowy i pulpit oraz nowe okna

1994 r.
Parafię wizytuje ks. kardynał Franciszek Macharski

1999 r.
Anna i Edward Osieccy malują dla kościoła polichromię

2000 r.
Powiększenie parkingu przed kościołem

2002 r.
Parafię wizytuje ks. bp. Kazimierz Nycz

2004 r.
Odnowienie organów, staraniem ks. proboszcza i dzięki ofiarności Parafian, a także ofiar za grobowce na cmentarzu

2010 r.
Proboszczem zostaje ks. Adam Szostak

2010 r.
Powstaje internetowa strona parafialna pod adresem www.wroblowice.katolicki.eu